Harmonogram – III GRUPA

Terminy Grupowego wsparcia psychologicznego w ramach projektu „Dla nas przeŁOM” – grupa III:

19.12.2017 – 11.30-15.30

20.12.2017 – 11.30-15.30

03.01.2018 – 11.30-15.30

04.01.2018 – 09.00-13.00

05.01.2018 – 11.30-15.30

08.01.2018 – 08.30-12.30

09.01.2018 – 11.30-15.30

Terminy Warsztatów kompetencji społecznych w ramach projektu „Dla nas przeŁOM” – grupa III

11.01.2018 – 09.00-15.00

12.01.2018 – 09.00-15.00

15.01.2018 – 09.00-15.00

16.01.2018 – 09.00-15.00

Miejsce realizacji:

Fundacja Inkubator

Łódź, ul. Tymienieckiego 22/24

Pomieszczenie nr 9 i 9A – I piętro

Harmonogram – II GRUPA

Terminy grupowego wsparcia psychologicznego w ramach projektu „Dla nas przeŁOM” – GRUPA  II:

16.11.2017 r. 09.00-13.00

20.11.2017 r. 10.00-14.00

21.11.2017 r. 11.30-15.30

22.11.2017 r. 11.30-15.30

23.11.2017 r. 09.00-13.00

27.11.2017 r. 10.00-14.00

28.11.2017 r. 11.30-15.30

Miejsce realizacji:

Fundacja Inkubator

Łódź, ul. Tymienieckiego 22/24

Pomieszczenie nr 9 i 9A – I piętro

Harmonogram

Terminy grupowego wsparcia psychologicznego w ramach projektu „Dla nas przeŁOM”:

21.10.2017 r. w godzinach 09.00-13.00

23.10.2017 r. w godzinach 09.00-13.00

25.10.2017 r. w godzinach 11.30-15.30

26.10.2017 r. w godzinach 08.30-12.30

28.10.2017 r. w godzinach 09.00-13.00

30.10.2017 r. w godzinach 10.00-14.00

31.10.2017 r. w godzinach 11.30-15.30

Terminy warsztatów kompetencji społecznych w ramach projektu „Dla nas przeŁOM”

02.11.2017 r. w godzinach 09.00-15.00

03.11.2017 r. w godzinach 09.00-15.00

04.11.2017 r. w godzinach 09.00-15.00

07.11.2017 r. w godzinach 09.00-15.00

Miejsce realizacji:

Fundacja Inkubator, Łódź, ul. Tymienieckiego 22/24, Pomieszczenie nr 9 i 9A – I piętro

Zmiana sposobu prowadzonej rekrutacji

Informujemy, że zmianie ulega charakter prowadzonej rekrutacji w ramach realizowanego projektu. Od dnia 19 września br. formularze kwalifikacyjne do projektu „Dla nas przeŁOM” przyjmowane będą w sposób ciągły do wyczerpania liczby miejsc dostępnych w ramach w/w projektu, tj. 50.

Zgłoszenie udziału w projekcie następuje poprzez złożenie formularza rekrutacyjnego:

1) w biurze projektu – Fundacja Inkubator, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, pokój nr 2, w godzinach pracy biura (poniedziałek – piątek 9:00-15:00),

2) pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Inkubator, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie wraz z formularzem kwalifikacyjnym można pobrać ze strony internetowej projektu

Rekrutacja do I EDYCJI projektu

Informujemy, że formularze rekrutacyjne do projektu „Dla nas przeŁOM” będą przyjmowane w terminie:

01.09.2017 – 30.09.2017

Zgłoszenie udziału w projekcie następuje poprzez złożenie formularza rekrutacyjnego:

1) w biurze projektu – Fundacja Inkubator, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, pokój nr 2, w godzinach pracy biura (poniedziałek – piątek 9:00-15:00),

2) pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Inkubator, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie wraz z formularzem kwalifikacyjnym można pobrać ze strony internetowej projektu.

Kontakt

Biuro projektu:

Fundacja Inkubator

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

nr pokoju: 2

Tel. 42 633-16-55

E-mail: dlanasprzelom@inkubator.org.pl

„Dla nas przeŁOM”

Z dniem 01.08.2017 Fundacja Inkubator rozpoczęła realizację projektu „Dla nas przeŁOM” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT.

Informacje o projekcie

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące kryteria formalne:

 • uczą się/zamieszkują (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, art. 25) na terenie: miasta Łodzi, powiatu łódzkiego – wschodniego, zgierskiego, brzezińskiego, pabianickiego.
 • niezatrudnione zakwalifikowane do jednej z poniższych grup:

–   bezrobotne zarejestrowane w PUP z ustalonym III profilem pomocy,

–   długotrwale bezrobotne

 • są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. spełniają co najmniej jedną z
  następujących przesłanek:
 1. korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej
 2. kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej
  jedną z przesłanek określonych w  7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
  społecznej,
 3. przebywają w pieczy zastępczej lub opuszczają pieczę zastępczą
 4. są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 5. są osobami bezrobotnymi, które zostały zakwalifikowane do III profilu pomocy,
 6. korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE:

 • Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji Społeczno – Zawodowej (IŚRSZ)
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne
 • Grupowe wsparcie psychologiczne
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe
 • Warsztaty kompetencji społecznych
 • Szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników i zapotrzebowania rynku pracy
 • Płatne 6 miesięczne staże zawodowe 1850 netto/m-c
 • Pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia

 

Projekt przewiduje zwrot kosztów przejazdu na poszczególne formy wsparcia z wyjątkiem (IŚRSZ i spotkań z pośrednikiem pracy).

 

TERMIN I MIEJSCE PRZYJMOWANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH:

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych w dwóch edycjach. Nabór do pierwszej edycji od 01 września 2017 r.

Zgłoszenie udziału w projekcie następuje poprzez złożenie formularza rekrutacyjnego:

 • w biurze projektu – Fundacja Inkubator, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, pokój nr 2, w godzinach pracy biura (poniedziałek – piątek 9:00-15:00),
 • pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Inkubator, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie wraz z Formularzem rekrutacyjnym dostępny na stronie internetowej:www.dlanasprzelom.inkubator.org.pl oraz w biurze projektu.