Harmonogram dla I grupy uczestników

HARMONOGRAM  DZIAŁAŃ  DLA  I  GRUPY UCZESTNIKÓW

 1. Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji Społeczno – Zawodowej

Wrzesień – październik 2017 roku

 1. Grupowe wsparcie psychologiczne

Od 21.10 do 31.10. 2017 roku

 1. Indywidualne wsparcie psychologiczne

Październik 2017 roku

terminy na październik 2017 roku:

10.10.2017  – w godz. 9-13

17.10.2017 – w godz. 9-15

19.10.2017  – w godz. 11-15

20.10.2017  – w godz. 9-13

 1. Indywidualne poradnictwo zawodowe:

Październik 2017 roku

Terminy na październik 2017 roku:

11.10.2017 – w godz. 9-16

14.10.2017 – w godz. 11-14

17.10.2017 – w godz. 12-16

20.10.2018 – w godz. 9-13

 1. Warsztaty kompetencji społecznych:

02-07 listopada  2017 roku.

W przypadku indywidualnych form wsparcia , czyli opracowania IŚRSZ, wsparcia psychologicznego oraz poradnictwa zawodowego wszystkie terminy z podaniem dat dziennych obowiązują pod warunkiem wpisania/zgłoszenia kandydata/uczestnika
i potwierdzenia obecności.

Poradnictwo psychologiczne – Od poniedziałku do piątku według indywidualnie ustalonych godzin. Miejsce: 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

Dyżury poradnictwa prawnego – Od poniedziałku do piątku według indywidualnie ustalonych godzin. Miejsce: 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

Dyżury poradnictwa zawodowego – Od poniedziałku do piątku według indywidualnie ustalonych godzin. Miejsce: 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

Zakończenie rekrutacji

Informujemy, iż rekrutacja do projektu „Dla nas przeŁOM” została zakończona.

Harmonogram

Terminy grupowego wsparcia psychologicznego w ramach projektu „Dla nas przeŁOM” :

15.02.2018 – 09.00-13.00

16.02.2018 – 11.30-15.30

19.02.2018 – 10.00-14.00

20.02.2018 – 12.30-16.30

21.02.2018 – 11.30-15.30

22.02.2018 – 09.00-13.00

23.02.2018 – 11.30-15.30

Miejsce realizacji:

Fundacja Inkubator

Łódź, ul. Tymienieckiego 22/24

Pomieszczenie nr 10 – I piętro

 

Terminy warsztatów kompetencji społecznych w ramach projektu „Dla nas przeŁOM”:

 

26.02.2018 – 09.00-15.00

27.02.2018 – 09.00-15.00

28.02.2018 – 09.00-15.00

01.03.2018 – 09.00-15.00

Miejsce realizacji:

Fundacja Inkubator

Łódź, ul. Tymienieckiego 22/24

Pomieszczenie nr 9 i 9A – I piętro

Przedłużenie terminu rekrutacji

Informujemy, że rekrutacja do projektu „Dla nas przeŁOM” została przedłużona. Formularze kwalifikacyjne przyjmowane będą do wyczerpania liczby miejsc dostępnych w ramach w/w projektu.

Zmiana sposobu prowadzonej rekrutacji

Informujemy, że zmianie ulega charakter prowadzonej rekrutacji w ramach realizowanego projektu. Od dnia 19 września br. formularze kwalifikacyjne do projektu „Dla nas przeŁOM” przyjmowane będą w sposób ciągły do wyczerpania liczby miejsc dostępnych w ramach w/w projektu, tj. 50.

Zgłoszenie udziału w projekcie następuje poprzez złożenie formularza rekrutacyjnego:

1) w biurze projektu – Fundacja Inkubator, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, pokój nr 2, w godzinach pracy biura (poniedziałek – piątek 9:00-15:00),

2) pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Inkubator, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie wraz z formularzem kwalifikacyjnym można pobrać ze strony internetowej projektu

Rekrutacja do I EDYCJI projektu

Informujemy, że formularze rekrutacyjne do projektu „Dla nas przeŁOM” będą przyjmowane w terminie:

01.09.2017 – 30.09.2017

Zgłoszenie udziału w projekcie następuje poprzez złożenie formularza rekrutacyjnego:

1) w biurze projektu – Fundacja Inkubator, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, pokój nr 2, w godzinach pracy biura (poniedziałek – piątek 9:00-15:00),

2) pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Inkubator, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie wraz z formularzem kwalifikacyjnym można pobrać ze strony internetowej projektu.

Kontakt

Biuro projektu:

Fundacja Inkubator

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

90-349 Łódź

nr pokoju: 2

Tel. 42 633-16-55

E-mail: dlanasprzelom@inkubator.org.pl

„Dla nas przeŁOM”

Z dniem 01.08.2017 Fundacja Inkubator rozpoczęła realizację projektu „Dla nas przeŁOM” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT.

Informacje o projekcie

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące kryteria formalne:

 • uczą się/zamieszkują (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, art. 25) na terenie: miasta Łodzi, powiatu łódzkiego – wschodniego, zgierskiego, brzezińskiego, pabianickiego.
 • niezatrudnione zakwalifikowane do jednej z poniższych grup:

–   bezrobotne zarejestrowane w PUP z ustalonym III profilem pomocy,

–   długotrwale bezrobotne

 • są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. spełniają co najmniej jedną z
  następujących przesłanek:
 1. korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej
 2. kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniające co najmniej
  jedną z przesłanek określonych w  7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
  społecznej,
 3. przebywają w pieczy zastępczej lub opuszczają pieczę zastępczą
 4. są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 5. są osobami bezrobotnymi, które zostały zakwalifikowane do III profilu pomocy,
 6. korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 

FORMY WSPARCIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE:

 • Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji Społeczno – Zawodowej (IŚRSZ)
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne
 • Grupowe wsparcie psychologiczne
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe
 • Warsztaty kompetencji społecznych
 • Szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników i zapotrzebowania rynku pracy
 • Płatne 6 miesięczne staże zawodowe 1850 netto/m-c
 • Pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia

 

Projekt przewiduje zwrot kosztów przejazdu na poszczególne formy wsparcia z wyjątkiem (IŚRSZ i spotkań z pośrednikiem pracy).

 

TERMIN I MIEJSCE PRZYJMOWANIA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH:

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych w dwóch edycjach. Nabór do pierwszej edycji od 01 września 2017 r.

Zgłoszenie udziału w projekcie następuje poprzez złożenie formularza rekrutacyjnego:

 • w biurze projektu – Fundacja Inkubator, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, pokój nr 2, w godzinach pracy biura (poniedziałek – piątek 9:00-15:00),
 • pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Inkubator, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie wraz z Formularzem rekrutacyjnym dostępny na stronie internetowej:www.dlanasprzelom.inkubator.org.pl oraz w biurze projektu.