Harmonogram – II GRUPA

Terminy grupowego wsparcia psychologicznego w ramach projektu „Dla nas przeŁOM” – GRUPA  II:

16.11.2017 r. 09.00-13.00

20.11.2017 r. 10.00-14.00

21.11.2017 r. 11.30-15.30

22.11.2017 r. 11.30-15.30

23.11.2017 r. 09.00-13.00

27.11.2017 r. 10.00-14.00

28.11.2017 r. 11.30-15.30

Miejsce realizacji:

Fundacja Inkubator

Łódź, ul. Tymienieckiego 22/24

Pomieszczenie nr 9 i 9A – I piętro

Harmonogram

Terminy grupowego wsparcia psychologicznego w ramach projektu „Dla nas przeŁOM”:

21.10.2017 r. w godzinach 09.00-13.00

23.10.2017 r. w godzinach 09.00-13.00

25.10.2017 r. w godzinach 11.30-15.30

26.10.2017 r. w godzinach 08.30-12.30

28.10.2017 r. w godzinach 09.00-13.00

30.10.2017 r. w godzinach 10.00-14.00

31.10.2017 r. w godzinach 11.30-15.30

Terminy warsztatów kompetencji społecznych w ramach projektu „Dla nas przeŁOM”

02.11.2017 r. w godzinach 09.00-15.00

03.11.2017 r. w godzinach 09.00-15.00

04.11.2017 r. w godzinach 09.00-15.00

07.11.2017 r. w godzinach 09.00-15.00

Miejsce realizacji:

Fundacja Inkubator, Łódź, ul. Tymienieckiego 22/24, Pomieszczenie nr 9 i 9A – I piętro

Zmiana sposobu prowadzonej rekrutacji

Informujemy, że zmianie ulega charakter prowadzonej rekrutacji w ramach realizowanego projektu. Od dnia 19 września br. formularze kwalifikacyjne do projektu „Dla nas przeŁOM” przyjmowane będą w sposób ciągły do wyczerpania liczby miejsc dostępnych w ramach w/w projektu, tj. 50.

Zgłoszenie udziału w projekcie następuje poprzez złożenie formularza rekrutacyjnego:

1) w biurze projektu – Fundacja Inkubator, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, pokój nr 2, w godzinach pracy biura (poniedziałek – piątek 9:00-15:00),

2) pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Inkubator, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie wraz z formularzem kwalifikacyjnym można pobrać ze strony internetowej projektu

Rekrutacja do I EDYCJI projektu

Informujemy, że formularze rekrutacyjne do projektu „Dla nas przeŁOM” będą przyjmowane w terminie:

01.09.2017 – 30.09.2017

Zgłoszenie udziału w projekcie następuje poprzez złożenie formularza rekrutacyjnego:

1) w biurze projektu – Fundacja Inkubator, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, pokój nr 2, w godzinach pracy biura (poniedziałek – piątek 9:00-15:00),

2) pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Inkubator, 90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie wraz z formularzem kwalifikacyjnym można pobrać ze strony internetowej projektu.

„Dla nas przeŁOM”

Z dniem 01.08.2017 Fundacja Inkubator rozpoczęła realizację projektu „Dla nas przeŁOM” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT.